Văn bản 258/BHXH-GĐBHYT ngày 28/02/2017 V/v trả lời ý kiến cử tri theo công văn số 10/HĐND-TH

Văn bản 1157/BHXH-GĐBHYT ngày 05/7/2017 V/v trả lời ý kiến của cử tri

Văn bản 1264/BHXH-GĐBHYT ngày 08/8/2017 V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân

Văn bản 1383/BHXH-QLT ngày 11/9/2017 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ hợp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa IX

Văn bản 1705/BHXH-GĐBHYT ngày 22/11/2017 V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân

Văn bản 34/BHXH-VP ngày 11/01/2018 V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân quý IV năm 2017

Văn bản 45/BHXH-VP ngày 15/01/2018 V/v trả lời kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Lên đầu trang